STADGAR FÖR MARIESTADS TRÄDGÅRDSFÖRENING 1720
AV RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD

§1 NAMN OCH ANSLUTNING:

Föreningens (nedan kallad Föreningen) namn är Mariestads Trädgårdsförening 1720.
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård. Föreningens säte är Mariestad.

§2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL:

Föreningen är en ideel organisation samt religiöst och politisk obunden.
Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i närområdet,
verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och därmed också boende miljön.
Föreningen skall delta i utrednings-, rådgivnings-och informationsverksamhet.
Föreningen skall också utgöra en naturlig länk till andra trädgårdsföreningar och riksförbundet.

§3 VERKSAMHET:

Föreningen skall bedriva sin verksamhet genom att
- följa utvecklingen inom fritidsodlingen.
- sprida kunskap om odling, växtval, materialval m.m.
- hålla kurser och föredrag samt andra aktiviteter med anknytning till trädgårdsodlingen i närområdet.

§4 MEDLEMSKAP:

 1. Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje enskild person som intresserar sig för föreningens
  ändamål och som betalar fastställd avgift.
 2. Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller i övrigt
  har lagt ner stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.
  Avgiften till riksförbundet betalas av föreningen.

§5 ÅRSAVGIFT:

Årsavgiften beslutas av årsmötet.

§6 SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER:

Medlem har följande rättigheter:

 • att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.
 • Medlem har följande skyldigheter:

 • att betala avgifter enligt § 4.
 • att följa gällande stadgar.
 • att följa fattade beslut.
 • Utträde:
  Har inte avgift erlagts inom föreskriven tid anses medlem ha utträtt ur föreningen.

  Uteslutning:
  Medlem, som uppenbart och avsikligt motverkar föreningens eller förbundets syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen.

  §7 VERKSAMHETSÅR:

  Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

  §8 STYRELSEN:

  Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande
  och det antal ledamöter som årsmötet beslutar.
  Ordförande väljs av årsmötet på ett år. Övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder.
  Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.
  Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.
  Styrelsen kan utse inom sig ett arbetsutskott på tre personer i vilket ordföranden skall ingå.
  Kan inte styrelseledamot fullgöra sitt uppdrag sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.
  Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.
  Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
  Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll.
  Kallelse till möte med styrelsen ska vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet.
  Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt.
  Vid lika röstetal gäller den mening, som ordförande biträder.
  Vid personval gäller lottning.

  §9 ÅRSMÖTE:

  Årsmöte skall hållas före februari månads utgång.
  Skriftlig kallelse till årsmötet skall vara tillhanda senast två veckor före årsmötet.
  Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar,
  som styrelsen anser skall behandlas, skall finnas tillgängliga vid årsmötet.

  §10 EXTRA ÅRSMÖTE:

  Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen,
  revisorerna eller om minst 1/3 av medlemmarna så begär.
  Efter sådan begäran skall årsmötet hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen.
  Skriftlig kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.
  Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

  §11 DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE:

  Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

  1. Årsmötets öppnade
  2. Upprop och faställande av röstlängd.
  3. Val av ordförande samt styrelsens förslag till sekreterare för mötet.
  4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
  5. Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.
  6. Faställande av dagordning.
  7. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gågna året.
  8. Revisorernas berättelse.
  9. Fastställande av resultat- o balansräkningar.
  10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
  11. Beslut om årsavgift för kommande år.
  12. Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvorden till styrelsens ledamöter, revisorer och valberedningskommitté.
  13. Fastställande av budget.
  14. Motioner till årsmötet.
  15. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
  16. Val av ordförande (i förekommande fall).
  17. Val av styrelseledamöter och ersättare.
  18. Val av revisorer och ersättare.
  19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.
   Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter,varav en sammankallande.
   Ledamot väljs på en tid av två år, dock nyväljs en ledamot vid varje årsmöte.
   Sammankallande är den som varit ledamot i valberedningen längst.
   Till ledamot av valberedningen ska inte väljas person,
   som är ledamot av föreningens styrelse.
  20. Beslut om representation till riksförbundsfullmäktige.
  21. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övrig eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar, skall upptas till behandling.
  22. Årsmötets avslutning.

  §12 MOTIONER:

  Medlem av föreningen har rätt att komma in med motion.
  För att den ska kunna behandlas vid årsmötet, ska den ha inkommit
  till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

  §13 STYRELSENS ARBETE:

  På ordföranden åligger:

 • att tillse att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt
  att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer.
 • På styrelsen åligger:

 • att utföra av årsmöte och föreningensmöte fattade beslut.
 • att leda föreningens verksamhet.
 • att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar,
  av särskild utsedd person.
 • att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.
 • utarbeta förslag till budget och verksamhetsplan.
 • att omedelbart efter årsmöte lämna uppgift om ordförande, sekreterare och kassör till riksförbundet.
 • att representera föreningen.
 • §14 REVISORER:

  Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer,
  som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

  §15 RÄKNESKAPER:

  Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

  §16 ÄNDRING AV STADGAR:

  Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar.
  För detta fordras att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.
  Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av röstande bifalla beslutet.

  §17 UPPLÖSNING:

  Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning.
  För detta fodras att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.
  Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av röstande bifalla beslutet.
  Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats,
  skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar fritidsodlingen.

  Ovanstående stadgar antagna vid ordinarie årsmöte 2014-02-06 och vid möte 2015-02-05